KLACHTENREGELING GG EN GD UTRECHT


Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN
GG en GD: GG en GD Utrecht.
Raad: de gemeenteraad van Utrecht.
College: het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.
Commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 2 van de Wet (Stb. 1995,[ ]308).
Medewerker: een ieder die krachtens ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst werkzaam is bij de GG en GD; onder de medewerkers ook begrepen stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachten en andere personen die in het kader van de GG en GD werkzaamheden verrichten.
Cliënt: een natuurlijk person aan wie GG en GD maatschappelijke zorg of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.
Klacht: uiting van onvrede betreffende de gedraging van de GG en GD of een medewerker.
Klager: de cliënt die, of degene die namens een (overleden) cliënt, een klacht indient.
De wet: de Wet klachtrecht cliëntenzorgsector (Stb. 1995, 308).


Artikel 2 TAAK EN SAMENSTELLING VAN DE KLACHTENCOMMISSIE
1. Er is een commissie ter behandeling van klachten.
2. de commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee en ten hoogste vier andere leden.
3. Het college benoemt de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
4. De directeur van de GG en GD benoemt de overige leden en hun plaatsvervangers.
5. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter kunnen geen deel uitmaken of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de raad of het college. De overige leden enn plaatsvervangers kunnen geen deel uitmaken van de raad of het college.

Artikel 3 ZITTINGSDUUR
1. De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn na hun aftreden eenmaal terstond herbenoembaar.
2. De commissie stelt een zodanig rooster van aftreden op dat telkenjare een bij benaderiing even groot aantal leden en plaatsvervangende leden aftreedt.
3. De leden en de plaatsvervangende leden kunnenn op ieder moment ontslag nemen. Zij blijven na een ingediend ontslag indien mogelijk hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.


Artikel 4 DE SECRETARIS
De directeur van de GG en GD wijst een ambtelijk secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan. De ambtelijk secretaris is tevens klachtencoördinator van de GG en GD.


Artikel 5 COMMISSIEREGLEMENT
De commissie verricht haar werkzaamheden volgens een door haar met inachtneming van het gestelde in deze regeling vast te stellen reglement.


Artikel 6 INDIENEN VAN EEN KLACHT
1. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en de naam en het adres van de klager te bevatten en informatie over het voorgevallene waarover wordt geklaagd.
2. Iemand die namens een cliënt klaagt, heeft daartoe een schriftelijke machtiging van de desbetreffende cliënt nodig.
3. Als een klacht naar het oordeel van de commissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid binnen twee weken duidelijkheid te verschaffen.
4. Indien de klager dit wenst, wordt hem vanuit de GG en GD hulp geboden bij het op schrift stellen van de klaacht.


Artikel 7 ONTVANGSTBEVESTIGING
1. De ontvangst van de klacht wordt door of namens de commissie zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de klager bevestigd.
2. Bij de ontvangstbevestiging als bedoeld in het eerste lid wordt aan klager meegedeeld welke procedure bij de behandeling van de klacht zal worden gevolgd.
3. De commissie informeert degenen over wie is geklaagd over de inhoud van de klacht.


Artikel 8 BEHANDELING VAN DE KLACHT
1. De commissie stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid schriftelijk dan wel mondeling en al dan niet in elkaars aanwezigheid - een en ander ter beoordeling van de commissie - hun standpunt toe te lichten.
2. De commissie kan, indien zulks ter beoordeling van de klacht noodzakelijk wordt geacht, ookk anderen in de gelegenheid stellen van een kalcht kennis te nemen en daaromtrent mondeling of schriftelijk verkalringen af te leggen.
3. Van een mondelinge toelichting wordt een verslag gemaakt.
4. De klager en degene over wie wordt geklaagd kunnen zich ter behartiging van hun belangen laten bijstaan door een gemachtigde.
5. De commissie oordeelt over de ontvankelijheid van anoniem ingediende klachten.


Artikel 9 VERGADERINGEN VAN DE COMMISSIE
1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de vergadering van de commissie.
2. Indien de commissie de personen als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, in een vergadering uitnodigt, worden zij daarvan uiterlijk twee weken voor de datum van de vergadering schriftelijk op de hoogte gesteld.


Artikel 10 QUORUM
Voor het houden van een vergadering van de commissie is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.


Artikel 11 NIET DEELNEMEN AAN BEHANDELING
1. De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een klacht indien daarbij hun partijdigheid in het geding is.
2. Van de in het eerste lid bedoelde situatie is in ieder geval sprake indien de klacht rechtstreeks betrekking heeft op een gedraging van het desbetreffende lid of plaatsvervangende lid.
Artikel 12 OPENBAARHEID VAN DE VERGADERING
De vergadering van de commissie is niet openbaar.Artikel 13 INLICHTINGEN EN GEHEIMHOUDING
1. In verband met de behandeling van de klacht is de commissie bevoegd rechtstreeks alle inlichtiingen in te winnen of te doen inwinnen dan wel bescheiden op te vragen of in te zien, voor zover dat geschiedt met gerichte toestemming van de klager.
2. De klachtencommissie en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hun uit hoofde van hun functie of als lid of voorzitter van de commissie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden, tenzij uit hun taak bij de uitvoering van de wet de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.


Artikel 14 BEOORDELING VAN DE KLACHT
1. De commissie geeft binnen tien weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk oordeel over de gegrondheid van de klacht.
2. De commissie kan haar oordeel vergezeld doen gaan van een of meer aanbevelingen inzake het treffen van maatregelen naar aanleiding van de ingediende klacht.
3. Het oordeel over de klacht met de eventueel daarbij behorende aanbevelingen wordt ter kennis gebracht van de klager, degene over wie is geklaagd en het college.
4. Indien naar het oordeel van de commissie de termijn van tien weken als bedoeld in het eerste lid, ontoereikend is voor het geven van een oordeel over een ingediende klacht kan zij deze verlengen.
5. Van de in het vierde lid bedoelde verlenging stelt de commissie de klager en degene over wie is geklaagd in kennis onder vermelding van de termijn warbinnen het oordeel zal worden gegeven.


Artikel 15 REACTIE COLLEGE
1. Binnen één maand na ontvangst van het oordeel als bedoeld in artikel 14, lid 3, deelt het college de klager gemotiveerd schriftelijk mee of hij naar aanleiding van het daarin vervatte oordeel dan wel de daarin geformuleerde aanbevelingen maatregelen zal nemen en zo ja, welke. van deze mededeling wordt een afschrift gestuurd aan de commissie.
2. indien het niet mogelijk is de in lid 1 bedoelde medeling binnen één maand te doen, geeft het college daarvan, met afschrift aan de commissie en aan klager schriftelijk bericht onder vermelding van de reden van de overschrijding van de termijn en van de termijn waarbinnen hij de bedoelde schriftelijke mededeling zal doen.


Artikel 16 REGISTRATIE EN VASTLEGGING
1. Ten behoeve van het ingevolge artikel 2, zevende lid, van de wet op tee stellen verslag draagt de commissie zorg voor registratie van de door haar ontvangen en behandelde klachten.
2. Op basis van deze registratie wordt jaarlijks verslag uitgebracht over aard en aantal behandelde klachten in het voorafgaande kalenderjaar. Dit verslag wordt voor 1 april toegezonden aan de bevoegde regionale inspecteur gezondheidszorg.


Artikel 17 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1. In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de commissie.
2. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na vaststelling hiervan door het college en werkt terug tot 1 november 1995.


bron: brochure GGenGD
'©' jj ruiter utrecht 2001
Vanaf vijfentwintig juni tweeduizend en één (22:00): maal opgevraagd