KLACHTENREGLEMENT
CENTRUM MALIEBAAN
informatie voor cliŽnten

[I] INLEIDING
Centrum Maliebaan wil haar cliŽnten zorgvuldig behandelen. Toch blijft hulpverlening het werk van mensen. Er kunnen dan ook onbedoeld fouten gemaakt worden. Om dat zo goed mogelijk te behandelen heeft Centrum Maliebaan een klachtenregeling voor cliŽnten. In deze brochure leest u hoe en waar u een klacht kunt indienen en hoe de behandeling van uw klacht verloopt.

[I.1] wie kan een klacht indienen?
CliŽnten en ex-cliŽnten kunnen een klacht indienen. In bepaalde gevallen kunnen ook familieleden een klacht indienen. De cliŽnt moet het er dan in ieder geval mee eens zijn dat die persoon namens hem een klacht indient.

[I.2] waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over alle zaken, die betrekking hebben op Centrum Maliebaan en de medewerkers. Voorbeelden zijn genomen beslissingen, gedragingen van een medewerker tegenover u of regels van de organisatie.

[I.3] aan wie kunt u de klacht voorleggen?
Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van Centrum Maliebaan zich tegenover u gedraagt, of met diens beslissing of handeing, is het goed om dit in eerste instantie met die medewerker zelf te bespreken. Wanneer u hierover ontevreden bent, kunt u het probleem vervolgens voorleggen aan de leidinggevende van de medewerker.
Wanneer ook dit geen oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van Centrum Maliebaan.
Hoewel het goed is eerst uw klacht te bespreken met degenen tegen wie de klacht zich richt, bent u dit niet verplicht. U kunt uw klacht ook direct voorleggen aan de klachtencommissie.

[I.4] de klachtencommissie
Als uw klacht niet opgelost is door gesprekken, kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit tenminste drie leden en drie plaatsvervangers. Tenminste ťťn lid en zijn plaatsvervanger zijn jurist en tenminste ťťn lid en zijn plaatsvervanger zijn psychiater.[II] DE PROCEDURE
Hieronder leest u hoe de behandeling van uw klacht verloopt. Dit is een praktische omschrijving. Het officiele en volledige klachtenreglement is op iedere afdeling aanwezing. U kunt het daar inzien.

[II.1] hoe dient u uw klacht in?
U kunt uw klacht mondeling en schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. Uw mondelinge klacht geeft u door aan het secretariaat van de klachtencommissie. Die schrijft het voor u op, zodat de klacht schriftelijk bij de commissie terecht komt.
U vermeldt uw naam en adres, zo mogelijk de naam van degene(n) tegen wie u een klacht indient en de inhoud van de klacht. Het adres van de klachtencommissie staat achter in deze folder vermeld.
Bij de indiening en de behandeling van de klacht kunt u hulp of ondersteuning vragen van anderen bijvoorbeeld een familielid. Als u opgenomen bent kunt u ook de PatiŽntenvertrouwens Persoon (PVP) inschakelen. Ook degenen tegen wie de klacht is gericht, kan zich laten bijstaan door anderen.
U bent verplicht uw klacht schriftelijk in te dienen als deze gaat over een van de hieronder beschreven beslissingen of handelingen (deze staan in artikel 41 van de wet BOPZ):
1. de beslissing tot wilsonbekwaamheid van de cliŽnt;
2. een dwangbehandeling;
3. het niet toepassen van het overeengekomen behandelplan;
4. het toepassen van middelen en maatregelen;
5. het beperken van de bewegingsvrijheid, bezoek, post en telefoneren.

[II.2] hoe wordt uw klacht behandeld?
[a.] Het secretariaat van de [klachten]commissie stuurt u binnen drie werkdagen na binnenkomst van uw klacht schriftelijk een bevestiging van ontvangst.
[b.] Degene tegen wie de klacht is gericht, de aangeklaagde, krijgt schriftelijk bericht van de indiening en de inhoud van de klacht.
[c.] Deze medewerker kan net als u zijn verhaal doen bij de [klachten]commissie.
[d.] Deze medewerker maakt nooit deel uit van de klachtencommissie.

[e.] Een lid van de [klachten]commissie bekijkt samen met u alsnog of de klacht niet door bemiddeling kan worden weggenomen.
[f.] Als dit niet het geval is, dan wordt uw klacht in behandeling genomen.
[g.] De voorzitter wijst tenminste twee leden uit de [klachten]commissie aan, die de klacht zullen behandelen.
[h.] De voorzitter of zijn plaatsvervanger neemt altijd deel aan de behandeling van de klacht.

[i] De commissie verzamelt zelf aanvullende informatie als dat nodig is voor een zorgvuldige beslissing op de klacht.
[j.a] Zo kan de [klachten]commissie uw cliŽntendossier inzien als zij dat noodzakelijk vindt.
[j.b] De [klachten]commissie zal hiervoor altijd uw toestemming vragen.

[k.] De [klachten]commissie hoort u en ook degene tegen wie de klacht gericht is gericht.
[l.] Dit gebeurt zoveel mogelijk in elkaars aanwezigheid, tenzij u dat niet wenst.
[m.] Vinden de gesprekken afzonderlijk van elkaar plaats, dan krijgt u beiden een verslag van beide gesprekken.
[n.] Voordat de [klachten]commissie een besluit neemt, krijgt u nog gelegenheid om hierop te reageren.

[o.] Gedurende de periode waarin uw klacht in behandeling is, kan een eventuele beslissing waarover u een klacht heeft ingediend, tijdelijk ongedaan gemaakt worden of worden uitgesteld.
[p.] De [klachten]commissie adviseert hierover de directie.
[q.] Iedereen, die betrokken is bij de uitvoering van de klachtenbehandeling gaat vertrouwelijk om met de hem ter beschikking gestelde informatie en respecteert de geheimhoudingsplicht.

[r.] U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na het indienen van uw klacht, schriftelijk bericht van het oordeel van de [klachten]commissie.
[s.] De [klachten]commissie kan uw klacht ontvankelijk en niet-ontvankelijk verklaren.
[t.] Als uw klacht niet ontvankelijk is, wordt deze niet in behandeling genomen.
[u.] Als uw klacht in behandeling is genomen, dan verklaart de [klachten]commissie uw klacht gegrond[ ](terecht) of ongegrond[ ](onterecht).
[v.] De [klachten]commissie beschrijft ook waarom zij tot deze beslissing is gekomen.

[w.] De uitspraak van de klachtencommissie is bindend.
[x.] Beroep tegen deze uitspraak is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:
- u bent een onvrijwillig opgenomen cliŽnt of u bent de wettelijk vertegenwoordiger of een familielid in de eerste lijn van een cliŽnt;
- de klacht gaat over een of meerdere van de onder punt 1 genoemde beslissingen of handelingen (artikel 41 [BOPZ] klacht);
- u heeft niet binnen de voorgeschreven veertien dagen de uitspraak te horen gekregen of uw klacht is afgewezen (ongegrond verklaard).

[y.] Wanneer een klacht betrekking heeft op het verrichten van reclasseringswerkzaamheden dan wordt een afschrift van de beslissing gezonden aan de algemeen directeur van de Stichting Reclassering Nederland.

[II.3] als uw klacht is afgewezen

... U kunt in beroep gaan door[ ]bij de geneeskundige inspectie schriftelijk een verzoek in te dienen om van de rechter een beslissing over de klacht te krijgen. Als u cliŽnt bent, kunt u ook direct bij de rechter een verzoek tot een beslissing over uw klacht indienen.
Als een relatie van een cliŽnt in beroep wil gaan, dan kan het beroep alleen bij de geneeskundige inspectie worden ingediend.
Bij een schriftelijk verzoek aan de inspecteur of de rechter moet u in elk geval een afschrift van uw klacht voegen en eventueel de beslissing van de commissie. De inspecteur of de rechter kan besluiten dat hij uw klacht niet in behandeling neemt. Daarvoor moet hij goede redenen hebben. De beslissing van de inspecteur of de rechter ontvangt u schriftelijk.

Als de [klachten]commissie beslist dat uw klacht terecht is, dan zal de directie binnen twee dagen na de beslissing aan klager, klachtencommissie en beklaagde meedelen of zij naar aanleiding van die beslissing maatregelen zal nemen en zo ja, welke.

[III] HULP EN INFORMATIE
Bij het indienen en tijdens de behandeling van de klacht kunt u advies en hulp vragen van anderen, bijvoorbeeld een familielid of de Patienten Vertrouwens Persoon. De cliŽntenraad houdt zich bezig met klachten die veelvuldig voorkomen en die dus door meerdere mensen (bijvoorbeeld op een afdeling) als een probleem worden ervaren. U kunt ook bij hen terecht meet vragen over de klachtenbehandeling.

Voor klachten, die gaan over het verrichten van reclasseringswerkzaamheden, kunt u zich als u dat wenst, in plaats van de klachtencommissie van Centrum Maliebaan, wenden tot de klachtencommissie van de stichting Reclassering Nederland. Het adres is achter in de folder opgenomen.
...'©' jj ruiter utrecht 2001
Vanaf vierentwintig mei tweeduizendenťťn (24:00): maal opgevraagd