Besluit van 11 december 1996, houdende uitvoering van artikel 1, tweede lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen en wijziging van enige besluiten op grond van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

(Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz. [Versie geldig vanaf: 11-08-1999])


Geschiedenis: Staatsblad 1999, 335

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 juni 1996, CSZ/EZ/965709;
Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen, de artikelen 8, tweede lid, en 8a, tweede lid, van de Ziekenfondswet en de artikelen 5, tweede lid, 8, tweede lid, 11 en 77 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
De Raad van State gehoord (advies van 9 augustus 1996, nr. W13.96.0264);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 1996, CSZ/EZ/9615140

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1.
Als zorg in de zin van de Kwaliteitswet zorginstellingen naast die, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van die wet, worden de volgende vormen van hulp aangewezen:
a. de vormen van hulp voor de kosten waarvan een subsidie wordt verstrekt uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten dan wel uit de Algemene Kas op grond van artikel 1p, eerste lid, onder a tot en met d en f, van de Ziekenfondswet.
b. de collectieve preventie die betrekking heeft op tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, Aids of een epidemie van infectieziekten;
c. de collectieve preventie ter zake van gezondheidsrisico's voor jeugdigen voor zover dit betrekking heeft op jeugdigen vanaf vier jaar;
d. de ambulante hulpverlening gericht op verslavingsproblemen en de preventie daarvan.

Artikel 2.
[WIjzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]

Artikel 3.
[Wijzigt het Besluit erkenning categorieën van instellingen Zfw.]

Artikel 4.
[Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989.]

Artikel 5. [Nog niet in werking]
[Wijzigt het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering.]

Artikel 6.
[WIjzigt het Besluit regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering.]

Artikel 7.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 5, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 december 1996

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers

Uitgegeven twintigste december 1996

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager